واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 79
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
minor road side road (way)
single-flow road, one-way road
ditch, life-line, trench
bloody minded, criminal, felon, killer, murderer, thug
battle front, war front
crime, delinquency, guilt