واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 237
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
assault, offensive
conspiracy, plot, scheme
to weave a plot, to conspire, to plot
apprehension, detention
attachment of property, restraint of property
to apprehension, to detain
defamation, offending, insult
execution by firing squad