واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 237
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to give up addiction, to quit addiction
burst, shell fragments, shrapnel
to terrorize, to assassinate
assassination, terrorist
weaponry, arms, armaments
head-to-tail accident (collision), rear accident, rear- (end) accident, rear collision
right angle accident (collision)