واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 58
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
exactor of a will
homeland, motherland, native country
advocacy, attorneyship
advocator, advocate, attorney, barrister, lawyer
to brief an attorney, to hire an attorney
advocator, defending attorney, barrister