واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 83
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to guard, to sentinel, to watch, to ward
deputy, member of parliament
ammunition belt, cartridge belt
law enforcement force, police force