واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 83
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
penitent, repentant
abusive (language), swear word
illegitimate, illicit
enrollment, registration
battle, combat, conflict, fight
carnal knowledge, secual intercourse