واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 305
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
acknowledgee, confessor
handicaped, invalid
caluminator, defamer, libeller, slanderer
assassinated, killed, murdered
barred, forbidden, prohibited
forbiddenness, prohibition, restriction, enjoinment
to blast, to blow up, to detonate, to explode