واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 305
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
accident area, accident spot, collision spot
to cable, to radio, to transmit
objection, opposition
narcotic, opiate
to clandestinely, to furtively, in secret
traffic light interval, traffic light period, traffic light time
codified, written