واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 305
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
guarding, protection, safeguarding
court procedure, hearing, trial
limitation, restriction
deserving, entitled, rightful
to be condemned, to be found guilty, to be sentenced, to lose the case
adjudged, condemned, convicted, sentenced
conviction, proscription, condemnation