واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 305
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
landlord, lesser
client

در علم حقوق موکل شخصی است که به دیگری (وکیل) در انجام امری نیابت می‌دهد.

منبع: جعفری لنگرودی, محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش, 1390. ISBN ‎964-5986-07-9