واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 93
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to beat, to punch, to batter
fighting, beating (each other), brabbling
denial, disclaiming
massacre, internecine, slaughter
to amortize, to kill, to murder, to slay, to bane