واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 125
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
judgement, judging
to adjudicate, to arbiter, to judge
judicial, juridicial
amputation of the hand
casino, gambling house
(gun) butt, gunstock, stock
bully, pimp, procurer
procuration, pandrism