واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 125
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
codified law, written law
lawgiver, law maker, legislator
lawful, legal, legitimate
assassination, homicide, killing, murder
political assassination
genocide, massacre, slaughter
homicide, willful murder, voluntary manslaughter
(involuntary) manslaughter, unintentional murder
blood guilt, homicide, broadsword
banned, forbidden