واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 76
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
absolution, amnesty, pardon
to absolve, to pardon
causation (cause) of crime
cause of accident, accident causation
extenuation, remission of crime
aggravating circumstances
deliberate, intention
aforethought, deliberate, intentional, premeditated, propense