واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 100
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
circular letter (note)
to assoil, to pardon
imitation, spurious
affranchisement, clearing, compurgation, discharge, excuse, exemption
guilt, delinquency
guilty, criminal, delinguent