واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 100
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
racketeer, extortioner
concussion, extortion, racketeering
apposer, examiner, examining magistrate, inquirer
interrogator, questioner
cross question, inquiry, interrogation
to inquire, to enquire, to interrogate, to quest
arrestation, arrestment, custody, detention
confinement facility, custody, house of detention
field inspection, field reconnaissance
baton, club, truncheon