واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 30
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
criterion, law, retentive, rule
warrantor, bailsman, bondsman, recognizer (or), surety
to guarantee, to stand surety for, to bail
enmity, hostility
feeble-minded, weak-brained
bail, bond, guarantee, warranty
bail bond, bonds paper, surety-bond