واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 81
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
accessoriness, complicity
accomplice, associate, complice, complier, particeps criminis
persecution, torment, torture
to excruciate, to persecute, to torture
to knout, to flog, to lash, to whip
testimony, warrant, witnessing