واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 81
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
complainant, plaintiff, pleader, suitor
attestant, attester, testifier, withness
to servee as a witness
night assault, surprise attack by night
insurgence, wickedness