واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 168
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
past record, precedence
previous record, service record
one having a past record, one known to the police
bogus, counterfeit, forged, simulated
larcener (larcenist)
amelioration, compromise, reconcile
clandestine organization, underground organization