واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 86
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to detect, to monitor, to track, to trace
mean, rascal, scoundrel, wicked
battleship, cruiser, warship
to parade, to march past
formal, official
exise (on alcoholic liquors)
to assent, to consent, to give claim