واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 86
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
confident, faithful to a secert
minor road, by-pass road, side road, side way