واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 353
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
warning, early warning
turbulence (cy), riot, anarchy
civil disturbances, domestic disturbances
to deceive, to entice, to seduce
aspersion, defamation, calumny, libel, slander
to aspers, to calumnate, to defame
commissioned officer