واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 353
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to evoke, to invoke, to recall, to cite
extortioner, racketeer
embezzlement, abstraction, misappropriation, malversation, defalcation, poculation, purloin
to defalcate, to embezzle, to misappropriate
authority, competence (cy), legal capacity, legal qualification, legal power, legal jurisdiction
discharge, dismissal, expulsion
criminal investigation department