واژه‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات آماری


یک واژه‌نامه بروز در زمینه آمار می‌تواند به یکسان‌سازی و هماهنگی آموزش آمار و برگردان نوشتارهای آماری کمک بسیاری کند. با این هدف، شورای فرهنگ دانشنامگی در پژوهشکده آمار (وابسته به مرکز آمار ایران) ویرایش دوم«واژه‌ها و اصطلاحات آماری» را منتشر کرد. این واژه‌نامه که بیش از پنج هزار واژه دارد، با اجازه پژوهشکده یاد شده در اینجا در دسترس همگان گذارده شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 94
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5215
U-function (universal probability generating function)
UMVUE
نگاه کنید به: uniformly minimum variance unbiased estimator (UMVUE)
حوزه موضوعی: آمار‏