واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 114
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
International morse code

الفبای بین‌المللی "مورس" که در تلگراف بی سیم و با سیم و رادیو مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل یک سری نقاط و خط است .


International telephone and telegraph consulative committee (CCITT)

یکی از چهارارگان ثابت اتحادیه ارتباطات راه دور وابسته به سازمان ملل است که در رابطه با قوانین و مشخصات فنی تلگراف و تلفن فعالیت می کند.


Interpreter

روشی که برنامه کار کامپیوتر را از یک زبان به زبان دیگر مخصوص ماشین ترجمه می‌‌کند.


Interruped continious wave (ICW)

موجی که از قطع و وصل یک موج مداوم تولید می‌شود. علائمی که به این ترتیب به دست می‌آید در مخابرات کشتی‌ها به کار می‌روند.


Interrupt

توقف اجرای یک برنامه به علل خارج بودن از برنامه.


Interruption

قطع یک مرحله از عملیات تا شروع مرحله دیگر در اطلاعات کامپیوتر.


Inventory management package

برنامه آماده برای مکانیزه کردن مدیریت انبار. مدیریت انبار نوعی برنامه خاص است که پس از مصرف جنبه عمومی پیدا می کند.


Inversion circuit

1- مدار وارونه ساز: مداری که یکی از علامتهای دوگانه را به علامت یا حالت دیگر تبدیل می کند.

2- مداری که صفر را به یک و یا یک را به صفر تبدیل می کند.


Inverted speech

نوعی مخابره رمزی به وسیله بی سیم یا رادیو که فرکانس صوتی را تغییر داده فقط درگیرنده مخصوص قابل فهم است.


بلوک ساختمانی دیجیتال باینری با یک ورودی و یک خروجی که وضعیت خروجی عکس و مخالف وضعیت ورودی است.


یک یا گروهی از اتمها که بطور الکتریکی شارژ شده باشد.


Ionbombardment

برخورد شدید یونها به سطح اجسام بمباران (یونی).


انرژی حاصله از تجزیه به یونهای مثبت و منفی.


فلزی که بعلت قیمت ارزان و خاصیت مغناطیسی آن در الکترونیک مصرف می‌گردد.


Irregularities , switching , equipment

وسیله‌ای چند عمله در سوئیچینگ است که همراه با لوازم سیگنالینگ نتیجه شماره تلفنهای غلط و یا اشکالات دیگر را به تلفن کننده اعلام می‌دارد.


جدا کردن نیرو از مدار یا از قسمتی از مدار.


Isolator

یک دستگاه فعال مایکروویو که انتقال فرکانس رادیوئی را تنها در یک جهت ممکن می سازد و انرژی در جهت مقابل جذب می‌شود بنابراین انعکاس‌ها و منعکسه ها را جدا می‌کند.


Item of data

1- جزئی از اطلاعات که به تنهائی دارای مفهوم باشد.

2- جزئی از اطلاعات که در داخل برنامه منظور شده باشد.


Iterative operation

تکرار یک سلسله عملیات در کامپیوتر تاحصول نتیجه مطلوب.