واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 114
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Installation

محل نصب و استقرار کامپیوتر.


Instantaneous value

مقدار هر متغیری که با زمان تغییر کند در یک لحظه معین.


Instruction

اطلاعاتی که به صورت دستورالعمل انجام کار وارد کامپیوتر می‌شود و اجرای عملیات را برای کامپیوتر مشخص می‌سازد.


دوره زمانی که در خلال آن یک سیستم برنامه‌ریزی شده دستورالعمل مخصوصی را اطاعت می کند.


Instruction decoder

بخشی مفسر دستورالعملها، قسمتی از واحد اجرای عملیات که دستورالعمل‌های برنامه را برای اجرا آماده می‌سازد. برخی از سازندگان کامپیوتر این بخش را Control unit نام داده‌اند.


انگاره‌هایی که دستورالعملهای برنامه ـ یک به یک _ برای اجرا در آن ثبت می‌شود.


دستگاه یا اندازه‌گیری که برای آزمایش با دقت در دستگاه بکار می‌رود.


1- جدا شدن از سایر سطوح هادی.

2- پوششی که از عبور جریان جلوگیری می‌کند.


Insulator

ماده‌ای که قدرت هدایت آن بسیار کم است.


عدد کاملی بدون ممیز، اعشاری و کسر.


Integrated circuit (IC)

مدار الکترونی که تمام اجزا و سیمهای رابط آن به صورت یک قطعه کوچک ریخته و ساخته می شود.


Integration

مرحله نهایی استفاده از کامپیوتر که در آن امور سازمان به صورت یک پارچه در می‌آید.


Integration

مرحله نهایی استفاده از کامپیوتر که در آن امور سازمان به صورت یک پارچه در می‌آید.


سازمان ارتباطات بین‌المللی ماهواره‌ای که بیش از صد کشور در آن عضو می باشند.


Inter block gap

فاصله بین دو گروه از رکوردهای به هم پیوسته روی واسطه‌های مغناطیسی در کامپیوتر.


Inter record gap

فاصله بین دو رکورد روی واسطه‌ها.


Interface

وسایل ارتباطی بین واحد مرکزی و واحد‌های دیگر کامپیوتر، سیم‌کشی بین اجزای کامپیوتر یا به طور کلی وسایل ارتباطی بین دو یا چند واحد از اجزای کامپیوتر.


تغییر مکان نقطه نورانی روی صفحه تلویزیون به صورت موازی و از بالا به پایین می‌باشد. چنانچه در گیرنده تصویری به وجود آید، نقطه نورانی در حد فاصله بین خطوط قبلی، خطوط جدید خود را رسم می کنند که بدین عمل، حرکت جابجائی متقاطع گویند.


Interference

نفوذ انرژی نامطلوب از یک منبع خارجی به یک مدار الکتریکی.


Interference fading

ضعیف شدن سیگنال براثر تداخل با امواج دیگر.


Interference pattern

علائم و آثار ناشی از جمع شدن دامنه امواج مشابه که فرکانس آنها یکسان است.


Interfering station

فرستنده‌ای که بر روی فرستنده دیگر موج می‌فرستد.


Interlock

وسیله‌ای که یک وسیله دیگر را که به آن ارتباط دارد به کار می‌اندازد مانند در بازکن برقی.


Intermediate distribution frame

قابی که کابلهای دستگاه‌ها را به آن وصل می‌کنند.


حافظه اصلی که بدون واسطه قابل دسترسی است.


برقراری مکالمات بین‌المللی بطور اتوماتیک توسط ارسال سیگنالهایی از دستگاه‌های ارتباطی مشترکین.


مدارهای ارتباطی که جهت ارتباطات صوتی دیتا (مخصوصاً اطلاعات کامپیوتر) به صورت اجاره در اختیار استفاده کننده قرار می‌گیرد.


International line

ترکیب تمام قسمتهای مدارهای ملی و بین‌المللی ما بین مراکز ترمینالهای مخابراتی بین المللی.