واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور





a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 114
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
I/ O

علامت اختصاری برای Input/ output .


ICBM (Intercontinental Ballistic Missile)
Iconoscop

وسیله تبدیل تصویر به نوسانات الکتریکی (در تلویزیون و غیره)


IF - Amplifier

تقویت کننده فرکانس واسط (IF) این قسمت بین مخلوط کننده و آشکار ساز قرار گرفته است.


IF - Choke

چوک یا سیم پیجی که برای جلوگیری از نفوذ امواج IF، به طرف سایر مدارها، به کار می‌رود.


Ignition - Interference

تداخل امواج ناشی از جرقه‌های الکتریکی با امواج رادیوئی و تلویزیونی.


Ignition - noise

پارازیت مربوط به جرقه‌های الکتریکی در رادیو و تلویزیون.


Ignore

در اصطلاح کامپیوتر، حرف یا علامتی که انجام هر گونه عملی را منع می‌کند.


تصویر انتقال محتویات بخشی از حافظه در بخش دیگر حافظه یا روی یک واسطه.


Image - frequency

فرکانسهای ورودی ناخواسته‌ای که در مبدل فرکانس (هترودین) همان موج انتخابی را تولید می کنند. این فرکانسها غالباً هارمونیهای دو 2 سایر فرستنده‌های رادیوئی هستند.


Image - signal

سیگنالی که فرکانس آن دو برابر فرکانس IF در گیرنده "سوپر هترودین" است.


Image interference

تداخل هارمونیهای امواج فرستنده ها در گیرنده‌های رادیوئی "سوپر هترودین"


Image ratio

نسبت شدت میدان فرکانسهای ناخواسته به شدت میدان فرکانسهای مورد نظر.


1- خارج قسمت مقدار مؤثر ولتاژ بر مقدار مؤثر جریان متناوب.

2- نسبت نیرو به سرعت در مکانیک.


1- خارج قسمت مقدار مؤثر ولتاژ بر مقدار مؤثر جریان متناوب.

2- نسبت نیرو به سرعت در مکانیک.


Impedance , line

مقاومت ظاهری که در ورودی یک خط انتقال اندازه‌گیری می‌شود.


مقاومت ظاهری ورودی یک مبدل مغناطیسی زمانی که خروجی آن به یک نیروی طبیعی متصل است.


امپدانس لفظی یک مرکز سوئیچینگ که تمام امپدانس ترمینالهای بین راه منطبق شده‌اند که آن را 600 اهم برای ارتباط راه دور و 900 اهم برای ارتباطات محلی به طور موازی با ظرفیت 2/16  میکرو فاراد در نظر می گیرند.


Impulse

تغییر ناگهانی ولتاژ یا جریان ضربه ناگهانی و کوتاه


Impulse - transmission

انتشار امواج با روش ضربه‌ای برای جلوگیری از اثر تداخل با فرکانسهای کم.


سیستم انتخاب ارتباط تلفنی که شبکه عمومی (تجاری) را به شبکه خصوصی و یا ارتباطات راه دور را به ارتباط محلی متصل می کند.


سیگنالینگی که در همان مسیر پیغام استفاده می‌شود و فرکانسهای سیگنالینگ با باند فرکانس پیغام یکی است.


1- فهرستی از نشانی‌های اطلاعات یا دستورالعمل‌ها در حافظه یا واحدهای ذخیره اطلاعات بر حسب قید کلید رکوردها.

2- عددی برای انتخاب یک عنصر معین از اطلاعات در یک محفظه کامپیوتر.


Index area

محل ثبت فهرست نشانیها در واسطه‌های دسترسی مستقیم در کامپیوتر.


Index point (Marker)

نقطه شروع، نقطه آغاز یک شیار از دیسک مغناطیسی، نقطه علامت.


Index register

انگاره جدول نشانی‌ها، انگاره‌ای که در آن فهرست نشانی‌های اطلاعات ثبت شده در حافظه درج می‌گردد.


Index sequential

روش سازمان دهی اطلاعات روی واسطه‌های دسترسی مستقیم به صورت متوالی همراه با فهرست.


Indicator

1- لامپ یا هر وسیله نمایشی دیگر در واحدهای تبدیل یا دستگاه رابط کامپیوتر.

2- دستگاهی که می‌تواند مشخص کننده به وجود آمدن یک شرط معین باشد مانند نتیجه منفی در یک محاسبه.

 


1- لامپ یا هر وسیله نمایشی دیگر در واحدهای تبدیل یا دستگاه رابط کامپیوتر.

2- دستگاهی که می‌تواند مشخص کننده به وجود آمدن یک شرط معین باشد مانند نتیجه منفی در یک محاسبه.


Indirect addressing

شیوه‌ای در برنامه‌نویسی که در آن نشانی هربخش از دستورالعمل‌ها وسیله بخش دیگر به صورت ارتباط زنجیری به دست می‌آید.