واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 62
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

دستگاهی برای اندازه‌گیری رطوبت جو زمین.


Hysterisis distortion

اعوجاج یا تغییر شکل پاسخ خروجی مدارها و وسایل الکتریکی ناشی از پس ماند الکتریکی یا معناطیسی.