واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 62
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

سیستم ارتباطی است که در یک زمان و در یک جهت عمل می کند.


پل ارتباطی ساخته شده در یک مدار بدون داشتن پیوستگی و اتصالات دیگر.


Half - wave

نیمی از یک موج متناوب که از یک یکسو کننده می‌گذرد.


Half - wave antenna

آنتنی که نسبت به مرکزش دارای دو شاخه به طول 1/4 موج است.


یک سو سازی که فقط نیم سیکل از هر سیکل جریان متناوب را به صورت جریان مستقیم منتقل می کند.


Half word

بخشی از حافظه شامل دو بایت (byte) یا شانزده بیت (Bit) که تشکیل یک خانه حافظه را می‌دهد.


Hall - effect

هر گاه از یک ورقه نازک فلزی جریانی در امتداد طول آن بگذرد و در میدان مغناطیسی عمود بر سطح خود قرار گیرد، نیروی محرکه‌ای عرضی در جهت عمود بر امتدادهای جریان و میدان در آن بوجود می‌آید.


Hall angle

زاویه الکتریکی مربوط به پدیده هال.


قسمتی از دستگاه تلفن که کپسولهای گیرنده و فرستنده در داخل آن قرار دارند.


فاصله زمانی بین لحظه ای که علامت آزمایشی متوقف می‌شود تا لحظه‌ای که حرکت و عمل دوباره آن شروع می‌شود.


در دستگاه کامپیوتر توضیح دهنده یک زیر سیستم یا بلوک ساختمانی است که عمل آن فقط بستگی به طریقی که به هم متصل شده و ورودیهایی که دریافت می‌کند دارد و شامل دستورالعمل‌های ذخیره شده که عمل آن را کنترل می‌کند نیست.


Hardware

اصطلاح کلی برای اشاره به اجزاء مدارهای الکترونی و کامپیوترها و امور مربوط به آنها (برعکس software).


روش یا وسیله‌ای برای بازرسی سخت افزار در مورد انتقال و اجرای اطلاعات و برنامه‌ها در داخل ماشین مانند کنترل همسنگ رسی.


در مصارف الکتریکی یک ولتاژ متناوب یا جریانی که فرکانس آن چندین برابر مجموع فرکانسهای اصلی است. سومین هارمونیک از 20 هرتز، 60 هرتز است پنجمین هارمونیک 100 هرتز، 500 هرتز است.


Harmonic distortion

اعوجاج شکل منحنی خروجی و تولید هارمونی‌ها که مربوط به تابع اصلی نیستند.


یک سیستم انتخابی جهت سیگنالینگ قسمتهای مختلف یک خط با استفاده از فرکانسهای مختلف.


Hartley - slaw

رابطه بین اطلاعات یک پیام، زمان انتشار و باند امواج کانال مربوطه.


ابزاری از جنس "برق آهنربا" که برای خواندن و نوشتن واسطه‌های مغناطیسی بکار می‌رود.


در واسطه‌ها یا واحدهای تبدیلی که بیش از یک شاخک دارند استفاده می‌شود.


Head phone

1- گوشی تلفنی که با کمک نوار فنری روی سر نگاه داشته می‌شود.

2- گوشی: وسایلی هستند شبیه بلند گو که انرژی الکتریکی تقویت‌کننده‌های صوتی را به صوت تبدیل می‌کنند و دارای باند صوتی وسیعی است.


زمان لازم برای انتخاب شاخک خواندن و نوشتن در دیسک مغناطیسی.


Headband

سیم یا نوار سبک وزنی است جهت نگه‌داری گیرنده دستگاه تلفن یا دستگاه تلفن اپراتور بر روی سر.


وسیله‌ای محافظ مدار بطوری که جریان زیاده از حد در یک مدار را که موجب گرم شدن آن می‌شود، قطع می‌کند.


Heat sink

توده‌ای از فلز نصب شده در قطعات یک مدار جهت تولید حرارت نظیر یکسو کننده سیلیکون، لامپ الکترونی و غیره که حرارت را جذب و متشعشع می‌نمایند.


قطعه گرم کننده الکتریکی در مرکز دستگاه که جریان متناوب جهت گرم کردن را می توان از آن عبور داد.


Height control

تنظیم ارتفاع تصویر یا پیمایش قائم شعاع الکترونی در گیرنده تلویزیونی، کنترل دامنه دو موج منعکس برای تعیین ارتفاع هدف روی صفحه رادار.


1- واحد اندوکتانس.

2- واحد ضریب القائی : شامل ضریب القائی یک سیم پیچ یک هانری است، موقعی که یک آمپر جریان در یک ثانیه در طول سیم، یک ولت ولتاژ تولید می‌کند.


Hertz

واحد سنجش فرکانس و مساوی یک دوره تناوب در ثانیه.


Hertz antenna

نوعی آنتن با دو شاخه تشعشع که طول هر یک از آنها غالباً مساوی نصف طول موج است.