واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 55
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Graphic display unit

یک واحد تبدیل خروجی که اطلاعات یا نتایج پرورش اطلاعات را با وسایل چشمی (مانند صفحه تلویزیون) یا از راه ترسیم نمودارها نشان می دهد.


Graphics

گرافیک: یک روش ارسال اطلاعات تصویری در مخابرات.


Greenwich mean time (GMT)

زمان استاندارد مرجع بین‌المللی که در سال 1979 به UTC تبدیل شد.


Grid

یک یا چند سیم قطبهای زنجیره‌ای که ما بین کاتد و آند از یک لامپ خلاء‌قرار دارند و به وسیله ظرفیت و رابطه ولتاژ جریان الکترونهای بین کاتد و آند را کنترل می کنند.


Grid , control

میله‌ای در یک لامپ الکترونی که کنترل عبور جریان از کاتد به آند را به عهده دارد.


Grid , screen

میله‌ای ما بین شبکه کنترل و صفحه یک لامپ الکترونی که در یک ولتاژ مثبت و ثابت نگه داشته می‌شود تا بتواند شبکه کنترل را از تغییرات در ولتاژ صفحه لامپ محافظت کند.


ولتاژ منفی اعمال شده به شبکه یک لامپ الکترونی با توجه به ظرفیت کاتد.


Grid modulation

مدولاسیون از طریق تأثیر دادن سیگنال و موج حامل بر شبکه فرمان در لامپ الکترونی.


Grid neutralization

روش خنثی کردن کار تقویت کننده با تأثیر دادن سیگنال بر شبکه فرمان که با سیگنال اصی 180 درجه اختلاف فاز دارد.


Ground

لغت مترادف "Earth" در انگلیسی.


Ground control

هدایت هواپیما یا موشک از زمین.


عبارت مترادف " Earth plate " در انگلیسی.


Ground position Indicator

کامپیوتری که موقعیت هواپیماها را بطور مداوم نسبت به یک نقطه ثابت در زمین تعیین می‌کند.


امواج الکترومتیکی که به وسیله آنتنهای فرستنده پخش می‌گردد معمولاً به تمام جهات پخش می‌شوند. آن دسته از امواجی که به سطح زمین می‌رسند بنام امواج زمینی موسوم گردیده‌اند.


Ground wire

هادی قوی مسی که معمولاً عایق شده و برای اتصال محافظت کننده‌ها یا دیگر لوازم به لوله‌های آب سرد استفاده می‌شود.


1- لغت مترادف " Earthed " در انگلیسی.

2- میله یا لوله‌ای که باعث اتصال الکتریکی بهتری نسبت به زمین می شود.


Grounded resistance

مقاومتی که زمین شده بخاطر محدود کردن جریانی که در نتیجه خط ، از زمین به وجود می‌آید.


Group centre

مرکز تلفن خودکار بزرگی که چندین مرکز تلفن خودکار کوچکتر را کنترل نماید.


Group frequency

گروه فرکانسهائی که با سرعت مساوی منتشر یا منتقل می‌شوند.


Group reflexion

موجی که پس از برخورد به زمین منعکس شده و در مسیر خود قرار می‌گیرد.


Group return

قسمتی از زمین که برای برگشت جریان مدار بکار رفته است. مجموعه امواج رادار که براثر برخورد با زمین یا موانع روی آن منعکس می‌شوند.


مداری که از عملیات مضر نظیر پارازیت یا سیگنالهای ناخواسته جلوگیری می‌کند.


Guided missile

گلوله هدایت شده، به وسیله تجهیزات الکترونی داخلی یا خارجی.


Guided rocket

موشکی که به وسیله راکت هدایت می‌شود.


Guided wave

یک موج الکترومغناطیسی است که تماماً در بین و یا اطراف مسیرهای معینی منتشر می‌شود.