واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 125
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

استفاده از هر دو نیم موج (مثبت و منفی) در یکسو کننده‌ها.


Function switch

مداری در کامپیوتر که اطلاعات خروجی آن نماینده اطلاعات ورودی است ولی با دستورالعمل جداگانه خوانده می شود.


Function table

وضعیت الکتریکی خروجی را که از هر ترکیب وضعیت های الکتریکی در ورودیها نتیجه شده است نشان می‌دهد.


Function unit

عنصری در کامپیوتر که روابط دستورالعمل ها را ذخیره کرده و به مورد اجرا می‌گذارد.


Fundamental frequency

فرکانس اصلی تابع متناوب، فرکانس موج سینوسی حامل.