واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 125
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Filter network

مداری شامل سلف و خازن یا ترنسدوکتور برای جدا کردن فرکانسها از یکدیگر .


Fire - tube

لامپ گازی که قوس الکتریکی آن مولد فرکانسهای رادیوئی است.


Fixed - Store

مخزن حافظه محتوی اطلاعات ثابت در کامپیوتر.


Fixed capacitor

خازنی که نمی‌توان ظرفیت آن را تغییر داد.


مقاومتی که میزان مقاومت آن قابل تغییر نیست.


Flag

1- نشانه‌ای که معرف سالم بودن و قابل استفاده بون یک شیار از دیسک مغناطیسی است.

2- نشانه‌ای که ممکن است به یک فیلد یا بخشی از اطلاعات اضافه شود تا به هر علت آن را متمایز سازد.


جریانی که در فواصل زمانی مساوی قطع و وصل شده و موجب صدای تق تق در گوشی، یا چشمک زدن یک لامپ و یا به صدا درآمدن یک زنگ به طور منقطع می شود.


Flexible Cable

رشته‌های نازک سیم که به هم تابیده شده است.


تغییرات شدت نور یا صدا.


Flicker , noise

فرکانسهائی که براثر تغییر اتفاقی جریان آندی لامپها تولید می‌شوند.


Flip - chip

فن نصب ترانزیستورهای کوچک روی مدارهائی به شکل نوارهای نازک در (میکروالکترونیک).


Flip - flop

وسیله یا مداری که دارای دو وضع پایدار و دو ترمینال ورودی است. با تأثیر هر سیگنال بر یکی از ترمینالها دستگاه در یکی از وضعیت‌های تعادل خود قرار می گیرد. چنین وسیله‌ای با داشتن یک ترمینال ورودی به صورت یک دستگاه شمارشی بر مبنای دو در می‌آید.


Floating

وسیله‌ای که به هیچ نیرویی متصل نیست.


Floorescence

انتشار امواج الکترومغناطیسی با استفاده از انرژی که از یک منبع دیگر دریافت می‌شود، مثلاً انتشار نور مرئی براثر تابش اشعه نامرئی.


ترتیب انجام عمل وسیله علامتها یا اشکال هندسی معین اگر این ترسیم مربوط به نمایش مراحل اجرایی یک سیستم باشد آن را سیستم فلوچارت نامند و اگر مربوط به مراحل اجرائی منطقی دستورالعمل باشد پروگرام چارت (برنامه چارت) نام دارد.


Fluorescent

جسمی که تشعشع دریافتی را به صورت امواج نورمرئی تبدیل و منتشر می‌کند. (فلورسنت).


Fluorescent lamp

لامپ گازی که انرژی حاصل از تخلیه الکتریکی را تبدیل به نورمرئی می‌کند.


Fluorescent screen

صفحه‌ای که دارای پوشش از مواد فلورسنت است و اشعه کاتدی،‌ اشعه X یا اشعه رادیوم را به صورت نقاط نورانی قابل رؤیت می‌کند.


Flutter

اختلال در فاز یا فرکانس سیگنال براثر تغییر سرعت ضبط..


تعداد کل خطوط نیرو در یک سطح.


تعداد کل خطوط نیرو در یک سطح.


Flux density

تعداد خطوط نیرو در واحد سطح.


برگشت نقطه نورانی حاصله از اشعه کاتودیک که به منتهی الیه صفحه رسیده، به نقطه مبداء.


FM - Receiver

گیرنده رادیوئی که امواج FM را دریافت می‌کند.


FM - transmitter

دستگاه فرستنده رادیوئی که فرکانس‌های صوتی را با تغییر فرکانس موج حامل با آن ترکیب کرده و منتشر می‌کند.


FM - Tuner

مجموعه‌ مدارهائی که سیگنالهای FM را دریافت و تقویت و تجزیه می‌کنند.


FM Radio

سیستم انتشار رادیوئی براساس مدولاسیون فرکانس.


Focalspot

محل تجمع اشعه الکترونی در لامپ مولد اشعه X یا روی صفحه تصویر لامپ کاتدی.


Foldover

نقصی در تصویر تلویزیون که به صورت تا شدن خطوط و قائم تصویر به نظر می‌رسد.