واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 125
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Facsimile

روش تجزیه تصویر به نقاط و تبدیل آنها به سیگنالهای الکتریکی برای ارسال به نقاط دور و جهت انتقال تصاویر، نقشه‌ها، نوشته‌ها یا اسناد چاپی (در دستگاههای فتوکپی).


Facsimile broadcast station

ایستگاه انتقال تصاویر شیئی بی حرکت جهت دریافت دستگاههای عمومی.


Facsimile converter

وسیله تبدیل یا تجزیه امواج مدوله به سیگنالهای تصویر و بالعکس.


Facsimile modulation

فرکانس یا فاز موج حامل بر حسب زمان متناسب با سیگنالهای تصویر.


دستگاهی که سیگنالهای فکسی مایل را به صورت تصاویر ظاهر می‌‌کند.


Facsimile scanning

تجزیه شعاعهای نورانی حامل سیگنالهای تصویر از چپ به راست و از بالا به پایین برای تولید مجدد تصویر روی یک صفحه حساس.


Facsimile telegraph

سیستم تلگرافی برای انتقال یا انتشار تصاویر.


Facsimile transmission

انتقال و ظاهر شدن تصاویر به صورت سیگنال یا امواج با استفاده از پیلهای فتوالکتریک.


Factor amplification

در یک لامپ الکترونی نسبت بار ولتاژ صفحه به بار ولتاژ شبکه تحت شرایطی که جریان صفحه ثابت باشد.


Factor weighting

نسبت مقدار وزن یک ولتاژ به مقدار متوسط آن.


Fading

تغییر در شدت میدان امواج رادیوئی بر اثر تغییر وضع محیط انتشار آنها. ضعیف شدن سیگنالها براثر تداخل امواجی که از دو مسیر جداگانه به یک نقطقه می‌رسد.


یکی از مقیاسهای اندازه‌گیری درجه حرارت که در شرایط عادی فشار سطح دریا نقطه ذوب آب 32 درجه فارنهایت و نقطه جوش آن 212 درجه فارنهایت 


فاصله زمانی بین دو لحظه‌ای که دامنه سیگنال از مقدار حداکثر به حداقل می‌رسد و معمولاً برحسب فاصله زمانی بین 90 و 10 درصد حداکثر دامنه سیگنال بیان می‌شود.


فاصله زمانی بین دو لحظه‌ای که دامنه سیگنال از مقدار حداکثر به حداقل می‌رسد و معمولاً برحسب فاصله زمانی بین 90 و 10 درصد حداکثر دامنه سیگنال بیان می‌شود.


False curvature

خمیدگی مسیر حرکت الکترون براثر برخورد با اتمهای گاز ایونیزه، بدون اینکه تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار گیرد.


False ground

اتصال ناخواسته به زمین که در اثر شرایط خطا به وجود می‌آید.


یک موج تغییر شکل یافته یا غلط.


False resistance

مقاومت الکتریکی در برابر نیروی ضد محرکه.


Family

در دستگاه کامپیوتر به مدارهای مجتمع یک گروه آی - سی گفته می‌شود که از فرم یکسانی در طرح کلی تمام گیت‌ها استفاده نموده و سیگنالهای ورودی و خروجی آنها تماماً با یکدیگر سازگارند بطوری که یکی می‌تواند به دیگری ارسال دارد.


Fan - In

حداکثر تعداد سیگنالهایی که از یک نقطه خروجی به دست می‌آیند.


Fan - Out

حداکثر تعداد سیگنالهایی که از یک طبقه خروجی به دست می‌آیند.


واحد اندازه‌گیری ظرفیت خازن که برابر است با ذخیره یک کولن الکتریسیته برای یک ولت اختلاف پتانسیل که یک واحد غیر عملی است و معمولاً به جای آن از میکروفاراد که برابر با یک میلیونیم فاراد است، استفاده می‌کنند.


Faraday - effect

چرخش سطح پلاریزاسیون هنگام عبور نورپلاریزه از اجسام شفاف و تحت تأثیر میدان مغناطیسی بسیار قوی. چرخش پلاریزاسیون هنگام عبور امواج پلاریزه بسیارریزه (میکرو ویو) از فریت‌ها و تحت تأثیر میدان مغناطیسی آنها در جهت انتشار.


Faraday's law of electromagnetic induction

قانون فاراده در باره القاء الکترومغناطیس

نیروی محرکه القائی در یک مدار با تعداد دفعاتی که سیل مغناطیسی آن را قطع می‌کنند متناسب است.


Fast time constant

ثابت زمانی در مداری که خازنی را در مدت کوتاهی در یک مقاومت تخلیه می کند.


Fault finder

دستگاهی که برای پیدا کردن محل اتصال یا عیب در خطوط تلفنی یا تلگرافی بکار می‌رود.


Feed back

1- برگشت دادن قسمتی از انرژی خروجی به قسمت ورودی.

2- سیگنال برگشتی متقابل دو نوع مثبت و منفی است.


Feed back - control loop

مدار بسته‌ای که بین نقطه اختلاط سیگنال ورودی با فیدبک و قسمت خروجی تشکیل می شود.

مدار کنترل فید بک


Feed back path

مسیر عبور سیگنال فید بک از قسمت خروجی به مدار.


Feed through

سیمی که قسمتهای مختلف یک مدار چاپی را از دو طرف بهم متصل می‌‌کند.