واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 95
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

نامی که به یک تلفن داده می‌شود که به یک مرکز تلفن خودکار خصوصی وصل شده است.


Extension , telephone

تلفنهای اضافی که همان خط دفتر مرکزی شاخه اصلی ایستگاه ارتباط را دارد.


External memory

حافظه‌ای به جز حافظه واحد مرکزی مانند نوار یا دیسک مغناطیسی که اطلاعات و برنامه‌ها را به صورت قابل اجرا در خود نگه داری می‌کنند.


Extractor

ابزار مخصوصی که برای خارج کردن قطعات به کار می‌رود.


Extraneous frequency components

قدرت کل اجزاء فرکانس زاید یک تن سیگنال می‌بایست لااقل 35dB کمتر از قدرت سیگنال اصلی باشد.