واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 95
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

دستگاهی است با یک هسته آهنی سیم پیچ شده که جریان از میان سیم پیچ اطراف هسته آهنی عبور می‌کند.


میدانی است در رابطه با امواج نوری یا رادیوئی شامل یک میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم که درجهت انتشار موج می‌باشد.


موجی است در طول سیم آنتن که میزان انرژی اعمال شده به هادی را تعیین می‌کند و تبدیل به انرژی الکترو منیتیک شده که بصورت موج در طول آنتن حرکت می‌کند که ممکن است از طریق آنتن تشعشع یافته و در فضا پخش شود.


جزئی از اتم که دارای بار منفی است.


Electron charge

شامل بار الکتریکی یک الکترون می‌باشد


شرح دستگاهی که بستگی به عبور الکترونها دارد شامل لامپ خلاء وسایل نیمه هادی و غیره.


Electronic data processing

1- استفاده از حافظه الکترونی جهت ذخیره اطلاعات و خواندن آنها بطور اتوماتیک.

2- پرورش اطلاعات با وسایل الکترونی.


سیستمی است که دستگاه‌های سوئیچینگ از طریق کامپیوتر جهت عملیات سوئیچینگ مکالمات تلفنی استفاده می‌کند که کنترل آن بصورت متمرکز و غیر متمرکز است.


مطالعه و تشریح وسایل، مدار یا سیمهای الکترونی.


حرکت ذرات باردار به طرف قطب مخالف.


استفاده از یک لایه فلزی بر روی سطح مستعد برای هدایت بوسیله عمل الکترولیتی (تجزیه ماده).


استفاده از یک لایه فلزی بر روی سطح مستعد برای هدایت بوسیله عمل الکترولیتی (تجزیه ماده).


اصطلاحی که برای بار الکتریکی ساکن بکار برده می‌شود.


محل یا منطقهای که تحت نفوذ الکتریسیته ساکن باشد.


Element

1- جسم ساده‌ای که فقط شامل اتم است.

2- قسمتی از یک مدار را نیز گویند.


Element circuit

واحدهای مجزائی شامل مقاومت، ضریب القائی، خازن که در یک مدار الکتریکی وصل شده است.


Element error rate

نسبت خطای تعداد اطلاعات، عناصر، کاراکترها یا بلوکهای دریافت شده به تعداد کل اطلاعات، عناصر، کاراکترها و یا بلوکهای ارسال شده.


Element signal

هرقسمتی از اطلاعات کامپیوتری (دیتا) یا علائم تلگرافی که بوسیله دامنه نوسان، خاصیت قطبی بودن و یا تنظیم زمان مشخص می‌شود.


Elementary circuits

شرایطی که باید وجود داشته باشد تا اطلاعات صحیح و اساسی از کامپیوتر دریافت شود.


Emission

انتشار. خروج:‌ آزاد شدن یا خروج الکترونها از یک سطح.


یکی از سه الکترود یک ترانزیستور که معادل کاتودیک لامپ رادیوئی است و معمولاً به شکل یک پیکان در شکل مدارات استفاده می شود.


Emitter follower

پایه کلکتور که در یک مدار ترانزیستور بعد از ورودی آن یا امیتر قرار گرفته و جریان را به سوی خودش هدایت می‌کند.


دستگاهی شامل یک صفحه کلیدهای مربوط به انواع کاراکترهای که به کمک آن می‌توان اطلاعات را مستقیماً به صورت قابل جذب کامپیوتر روی یک واسطه انتقال داد.


End cells

ذخیره انرژی پیلها که با 23 پیل بطور یکنواخت در اطاق باطری مرکز تلفن اصلی بطور سری قرار گرفته‌اند.


Energized

انرژی دار کردن، وصل شدن وسیله‌ای به یک منبع انرژی، روشن کردن.


ماشینی که انرژی حرارتی را به انرژی کار یا قدرت تبدیل می‌کند و یا ماشینی که انرژی الکتریکی را به نیروی مکانیکی تبدیل می کند که آن را موتور گویند.


Engaged tone

عبارت مترادف Busy tone  می باشد.


Engineer communication

مهندس برقی که در طراحی و عملیات و نگهداری مدارهای ارتباطی و یا لوازم و سیستم‌های مخابراتی با سیم و بدون سیم متخصص می شود.


شعبه‌ای از مهندسی برق که در اصول الکترونیک و حل مسائل عملی رشته مربوطه بحث می‌کند.


رشته‌ای از تکنولوژی ارتباطات است که در تعیین حداقل کمیت لوازم و ترانکها و غیره در شبکه‌های مخابراتی بحث می‌‌کند.