واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 95
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
E & M signaling

یک نوع سیستم سیگنالینگ، بین یک مدار ترانک و یک واحد سیگنالینگ مخصوص که بر روی دو سیم سربی انجام شده: سیم M برای انتقال علائم و سیم E برای دریافت علائم است.


Earphone

یک دستگاه الکتروآکوستیکی است که موجهای الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل می‌کند.


صفحه‌ای از جنس هادی که در زمین دفن می‌گردد.


مداری که دارای یک هادی ما بین دو نقطه است و توسط زمین، آن دو نقطه به یکدیگر مرتبط می‌شوند.


Earth terminal

اتصالی که روی دستگاه برای وصل به زمین تعبیه شده است.


سیمی که به زمین وصل می‌گردد.


Earthed

قسمتی از دستگاه که به زمین وصل شده باشد.


سیگنالی که منعکس می شود و یا به عبارتی با قدر مطلق کافی برگشت پیدا می‌کند.


دستگاهی است جهت آشکار سازی سیگنالهای صوتی که ممکن است در جهت یک مدار چهار سیمه ارسال شود.


انعکاس صدای صوت است در موقعی که تأخیر بین سیگنالهای اصلی و انعکاس بوجود آید.


Edit

تصحیح، مرتب کردن اطلاعات به شکل مطلوب، جابجا کردن فیلدها، اطلاعات و حذف علائم زائد و غیر مطلوب و تهیه لیست اولیه از اطلاعات به منظور تصحیح


Effective resistance

اضافه شده مقاومتی است که توسط یک هادی عبور جریان متناوب در مقایسه با جریان مستقیم نمایش داده می شود.


Efficiency

دستگاهی است الکتریکی که قدرت مفید خروجی را به کل قدرت ورودی بر حسب درصد تقسیم می‌کند.


Efficiency , data transmission

تعداد بیت‌های اطلاعات مفید که توسط گیرنده دریافت می‌شود تقسیم بر تعداد کل بیت‌هایی که می‌بایستی ارسال شود.


Efficiency ampere - hour

تقسیم تعداد آمپر ساعتهای بدست آمده از ذخیره یک باطری بر تعداد آمپر ساعتهای مورد نیاز برای دوباره ذخیره کردن همان باطری تا به حالت اولیه خود برگردد.


Efficiency voltage

نسبت ولتاژ متوسطی است در خلال دشارژ به ولتاژ متوسط در خلال شارژ.


Eight cannal code

نوار کاغذی هشت ردیفه.


Elastance

عدم قابلیت حفظ الکتریسیته. مقیاسی از دیر جای‌گیری یک بار الکتریکی در یک خازن که در جهت مخالف از ظرفیت خازن قرار می‌گیرد.


هرجسمی که جریان الکتریسیته به آسانی از آن عبور کند.


فشار الکتریکی که باعث حرکت الکترونها در یک مدار الکتریکی می‌شود.


فضای مجاور جسم باردار.


Electrical charge

بار الکتریکی، مقدار الکتریسیته‌ای که «در» یا «بر» روی بدنه‌ای وجود داشته باشد.


1- اساس خاصیت همه موادی که بارهای مثبت و منفی (الکترونها و پروتونهای) یکدیگر را جذب می‌کنند.

2- انرژی پتانسیل الکترونها در حال سکون و انرژی سینتیک آنها در حال حرکت است.


Electrode

یک هادی که جریان را به مایع، گاز یا جسم عایقی وارد و یا از آن خارج می‌کند.


Electrode voltage

ولتاژی است ما بین یک الکترود و یک کاتد.


ایجاد تغییرات شیمیائی بوسیله عبور دادن جریان از داخل یک الکترولیت.


ماده‌ای که وقتی در مایعی حل شود موجب هدایت الکتریسیته می شود.


Electrolyte capacitor

خازنی که دارای قطبهای مثبت و منفی باشد.