واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 185
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Data under voice (DUV)

ترتیب ارسال اطلاعات در 1/544 میگا بیت در ثانیه در پهنای باند.


DB

یک اندازه‌گیری لگاریتمی است که نشان دهنده نسبت ضریب دو قدرت است: 


dBm

یک اندازه‌گیری لگاریتمی در قدرت نسبت به یک میلی وات است.


DC

جریان مستقیم:‌ جریان الکتریکی که فقط در یک جهت جریان پیدا می‌کند.


De - energize

توقف عبور جریان در یک مدار یا جدا کردن پتانسیل الکتریکی از یک مدار نظیرقطع یک سوئیچ.


Dead-end

نقطه انتهائی یک جفت کابل یا سیم بر روی یک دکل یا قطب.


جدا نمودن خرابی یا اشتباه در یک مدار جدید.


Debugging

روشی برای کشف تشخیص و برطرف کردن اشتباهات در نرم افزار یا سخت افزار.


Decade

سیستمی که بر مبنای 10 پایه گذاری شده باشد.


یک شمارشگر مدول ده که از صفر تا نه را در کد BCD می‌شمارد.


کم شدن اختلاف سطح اولیه در دامنه.


Decay

کم شدن اختلاف سطح اولیه در دامنه.


پیشوندی که معنای یک دهم را می‌دهد مانند دسی متر و دسی گرم.


Decible (dB)

واحد اندازه‌گیری افت انتقال، گین رابطه سطح می‌باشد فرمول آن .................................... که P، P  اندازه‌های نیرو هستند که بر حسب وات اندازه‌گیری شده است.

همچنین واحدی است برای تعیین مقدار ولتاژ صوت یا جریان گین برحسب dB.


Decimal

دهدهی، اعداد در پایه ده، اعداد اعشاری.


Decimal number system of code

سیستم یا کد اعداد اعشاری.


Decision table

شیوه‌ای برای نمایش درجه وابستگی بین چند عامل متغیر، تا آشکار شدن تغییر شرایط هر عنصر روی عناصر دیگر مسئله مشخص شود.


Decisions

1- تصمیم در مورد تعیین عملی است که براساس دو حالت مشابه اطلاعات بوجود می‌آید.

2- نقطه‌ای از برنامه است که ممکن است جریان کنترل را به یکی از انشعابهای موجود بفرستد.


Deck

در کامپیوتر دستگاه مکانیکی است برای جمع‌آوری کارتهای اطلاعات.


Decode

1- تبدیل صورت ظاهری اطلاعات از یک طرح به طرح دیگر.

2- تبدیل صورت ظاهری یک کاراکتراز طرح ماشینی به طرح اصلی که قابل فهم انسان است.


Decoder

1- دستگاهی که طرح اطلاعات را از یک صورت به صورت دیگر برمی‌گرداند.

2- شبکه یا سیستمی است که با ترکیب ورودی‌ها و دادن انرژی در یک زمان یک سیگنال خروجی تولید می‌کند.


تقلیل و یا حذف ما بین جفت دو مدار الکتریکی


تقلیل و یا حذف ما بین جفت دو مدار الکتریکی.


Dedicated

سیستمی است محدود به یک کار بخصوص


Dedicated service

سرویس ارتباطی است که به یک جفت استفاده کننده مجزا اختصاص داده می‌شود.


Deflection

حرکت شعاع الکترونیکی در یک لامپ کاتدی که بعنوان میدان الکترومغناطیسی یا میدان الکترواستاتیک عمل می‌کند.


Deflection full scale

نشان داده شدن حداکثر مقدار درجه در یک وسیله اندازه‌گیری


Degeneration

توقف. برگشت منفی. تخلیه


Degree , electrical

یک سیصد و شصتم یک سیکل از جریان متناوب


Dehumidifier

دستگاه مکانیکی سرد کننده که رطوبت را از هوا توسط سرد کردن آن می‌گیرد.