واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 13
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

این دیود جهت تثبیت ولتاژ به کار می رود، بدین صورت که ترکیبات داخلی دیود را طوری می‌گیرند که پس از زیاد شدن ولتاژ از مقدار مشخص شده جریان معکوس عبور می‌‌کند و ولتاژ تثبیت می‌شود.


این اصطلاح مجازاً وقتی به کار می‌رود که دسترسی به اطلاعات در زمان بسیار کوتاه امکان پذیر باشد.


Zero level

حدی که برای مقایسه سطوح سیگنالها به کار می‌رود؛ یک سطح مأخذ.


Zeroing

صفر کردن دستگاه، تنظیم بر روی صفر.


عنصری فلزی که برای الکترود منفی بعضی از پیلها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


1- در یک کامپیوتر بخشی از یک خانه حافظه یا بخشی از شیارهای نوار است که به کمک آنها کاراکترهای غیر رقمی ثبت می شود.

2- بخشی از حافظه که برای انجام عمل معینی پیش بینی شده است.


عناصری از حافظه یا شیارهایی از نوار یا بخشی از یک شیار که بعنوان ZONE مورد استفاده قرار می گیرد.


روش باز (نافشرده) برای ثبت اطلاعات.


عدسی جهت تغییر دادن فاصله کانونی.