واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 11
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

اتصال مداری که از سه ناحیه در یک نقطه ارتباط می‌یابند.


شبکه‌ای که دارای سه شاخه باشد.


Y-position

ردیف Y از کارت منگنه در کامپیوتر اولین ردیف بالا از کارت منگنه که بالای ردیف ایکس قراردارد. ردیف 12 از کارت منگنه.


واحد طول انگلیسی برابر با سی و شش اینچ یا 14 گره


ماده کریستالی مغناطیسی مناسب برای نگه‌داری جبابهای مغناطیسی.


قسمتی از رله که هسته به آن وصل شده است.