واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 8
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

در رسم منحنی‌های مختلف و غیره استفاده می‌شود.


X- particle

ذرات اشعه ایکس


X- ray

اشعه ایکس. پرتوی مجهول.


X-position

ردیف ایکس از کارت منگنه کامپیوتر، ردیف یازده از کارت منگنه.


X-ray, to

عکس برداری با اشعه ایکس.


X-stopper

کم کننده پارازیت، از بین برندة صدا.


یک سیستم انحصاری چاپ است که با استفاده از جوهر، مطالب را بر روی صفحه چاپ ظاهر می کند که بعد از اثر حرارت جوهر صفحه چاپ ذوب می‌شود و صفحه از مطالب پاک می‌گردد.