واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 18
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Ultra-high frequency (UHF)

فرکانسهایی هستند در باند 300 تا 3000 سیگا هرتز که فرکانس مایکرویو نامیده می شود.


مدار دو سیمه‌ای است که دو طرف آن از نظر الکتریکی با هم یکسان نیستند.


Unbalanced line

خط انتقالی است که یک طرف آن در ولتاژ زمین است.


Unblocked

گروه بندی نشده ، رکوردهای منفرد، باز (نا فشرده).


Undefined

رکوردهای نامشخصی که از نظر اندازه و گروه مشخص نشده باشند.


Underground

یک مجرای ارتباطی است که تمام لوازم آن در زیر زمین نصب شده نظیر نصب کابلهای زیرزمینی.


Unidirectional

دریافت یا تشعشع امواج الکترومغناطیسی است و تنها در یک جهت عبور می‌‌کند.


استفاده از کامپیوتر برای اجرای یک برنامه در مقابل عملکرد دو یا چند برنامه.


Unit inscriber

واحد نقش کننده در دستگاه کامپیوتر.


دستگاهی است مونتاژشده از قطعاتی نظیر رله‌ها، خازنها، بوبین‌ها، مقاومتها و مدارهای مجتمع که توسط آنها سرویسهای مختلف ارتباطی انجام می‌گیرد.


دستگاهی که اطلاعات در آن فقط به صورت رکورد قابل ثبت و اجراست ماننده دستگاه کارت خوان یا پرونده‌ای که روی کارت منگنه ثبت شده باشد.


ضریب قدرت برابر با یک است به شرط وجود جریان متناوب در یک مدار موقعی که ولتاژ و جریان هم فاز باشند.


Unpack

ثبت اطلاعات در خانه حافظه یا روی واسطه‌های مغناطیسی بطوری که در هر محل فقط یک کاراکتر ثبت شود.


ثبت اطلاعات در خانه حافظه یا روی واسطه‌های مغناطیسی بطوری که در هر محل فقط یک کاراکتر ثبت شود.


مدار تلفنی است که می‌تواند به آسانی ناپایدار و متغیر شود.


انعکاس تغییرات روی پرونده اصلی به قسمی که در پایان، رکوردهای پرونده اصلی حاکی از آخرین وضعیت اطلاعات باشند.


Usage

1- درصد زمانی است در یک مدار تلفنی در حال استفاده.

2- ترافیک کل یک مدار یا گروهی از مدارهای کاریر که معمولاً برحسب درصد لحظات مکالمه بیان می‌شود.


برنامه‌هایی که برای انجام کارهای پیش بینی شده معینی به کار می‌رود و در واقع جزئی از نزم افزار است معمولاً از این گونه برنامه‌ها برای انتقال اطلاعات از یک واسطه به واسطه دیگر استفاده می‌شود.