واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 217
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Twisted pair

1- کابل دو رشته‌ای تابیده بدون روپوش مشترک.

2- دو رشته سیم روپوش دار که به هم تابیده شده‌اند.

 


Twistor

حافظه تجربی کامپیوتر.


مداری با دو نیروی محرکه یادو جریان متناوب با اختلاف فاز 90 درجه الکتریکی .


Two pole switch

کلیدی که دو سیم را از یک یا دو مدار الکتریکی قطع و وصل می‌کند.


Two way communication

ارتباط دو طرفه بین دو ایستگاه رادیوئی که هر کدام دارای یک فرستنده و یک گیرنده هستند.


Two way working

اصطلاحی است که برای مدارها یا دستگاههایی که دو طرفه کار می کنند، بکار می رود.


دستگاه رابط با ماشین تحریر، ماشین تحریر متصل به واحد مرکزی کامپیوتر که خود نوعی واحد تبدیل بشمار می رود.