واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 217
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Trigger

راه‌اندازی یا بکار انداختن یک سیستم با استفاده از مدار یا وسیله‌ای که از خارج تحریک می‌شود.


مداری که تحت شرایط معینی از یک حالت پایدار به حالت دیگری در می‌آید.


Trigger level

حداقل تحریک ورودی که یک پاسخ خروجی در مبدلها تولید می‌کند.


Trigger pulse

موج ضربه‌ای که موجب شروع یک سلسله وقایع می‌شود.


چنانچه علاوه بر کاتد و آند در لامپ دو قطبی الکترود دیگری به نام شبکه فرمان برای کنترل میزان جریان اضافه شود لامپ سه قطبی ساخته می‌شود.


Trip action

وضع ناپایداری که بعلت نادرست بودن (فیدبک ) در کار تقویت کننده‌ةا بوجود می‌آید.


کابلی شامل سه سیم عایق شده که در یک پوشش خارجی قرار گرفته‌اند.


Triple detection

روش گرفتن امواج با استفاده از دو مبدل فرکانس پیش از آشکار سازی نهائی.


Trochotron

نوعی لامپ الکترونی که دارای چندین الکترود است و با استفاده از حرکت شعاع الکترونی در میدان مغناطیسی، ذرات یک صفحه را به نوبت شارژ می‌کند.


Trolley wive

سیم هوائی حامل جریان برای تغذیه تراموای یا قطار برقی.


Troposphere

پایین‌ترین قشر جو از سطح زمین تا ارتفاع 18 کیلومتری از مشخصات مهم آن دارا بودن جریانهای گردابی هواست.


مسیری که یک مرکز اصلی را به مرکز دیگری مرتبط سازد.


جدول حقیقت جهت یک بلوک ساختمانی دیجیتال باینری برای هر خروجی اطلاعات وضعیت را که از هر ترکیب وضعیت ها در ورودیهای اطلاعات نتیجه می شود نشان می دهد.


Tube count

تخلیه الکتریکی براثر یونیزاسیون در لامپهای شمارنده.


Tunable

قابل تنظیم یا قابل تطبیق برای یک باند فرکانسی معین.


Tune

تنظیم و یا تطبیق فرکانس.


Tuned circuit

مدار تطبیق شده‌ای که برای فرکانس معینی به حالت رزونانس در می‌آید.


Tuned relay

رله‌ای که فقط با فرکانس معینی به کار می‌افتد.


Tuned-radio frequency (TRF)

مداری که برای عبور فرکانسهای رادیوئی معینی تنظیم شده است.


Tuning

تنظیم یا تطبیق یک مدار یا سیستم برای عبور فرکانسهای معین . تولید حالت روزنانس .


Tuning fork

تیغه فنری که با نوسانهای مکانیکی معینی به حالت رزونانس در می‌آید و در اسبابهای اندازه‌گیری فرکانس به کار می‌رود.


Tuning indicator (magiceye)

چشم الکترونی، لامپهای الکترونی که در حالت رزونانس یک مدار را نشان می‌دهد.


Tuning wand

دسته عایقی با نوک برنجی و هسته آهنی که جهت آزمایش مدارهای گیرنده رادیوئی بکار می‌رود.


Tunnel diode

یکسو کننده نیمه هادی که با توجه به (پدیده تونل) ساخته شده و می‌تواند با فرکانسهای بیش از 1000 Mc/s بدون اعوجاج کار کند.


Turnable rumble

فرکانسهای صوتی که از گردش یک جسم گردنده تولید می ‌شوند.


Turret

وسیله خودکار تمرکز امواج، با استفاده از یک یا چند عدسی کلید خودکار قطع و وصل از راه دور.


Turret tuner

وسیله تنظیم کانال درگیرنده تلویزیونی چند کانالی.


Tweeter

بلند گوئی برای تولید امواج صوتی از 5000 C/S به بالا در سیستم صوتی (Hi-Fi). 


Twin cable

دو رشته کابل موازی که به یکدیگر تابیده نشده و پوشش عایقی مشترکی ندارند.


Twin check

کنترل مداوم کار کامپیوتر با مقایسه نتایج حاصل از دو دستگاه مشابه.