واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 217
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Thermionic cathode

کاتدی که وظیفه اصلی آن صدور الکترون براثر التهاب حرارتی است.


Thermoelectron

الکترونی که براثر حرارت صادر می‌شود.


Thermophone

وسیله تبدیل حرارت به صدا که با استفاده از انقباض و انبساط هوا،‌تغییر درجه حرارت را به ارتعاشات صوتی تبدیل می‌کند.


Thin- film memory

حافظه کامپیوتر که بصورت نوار نازک مغناطیسی ساخته می‌شود. در این نوع حافظه، عناصر قابل مغناطیس شدن به صورت لایه‌های بسیار ظریف با ضخامتی کمتر از یک میلیونیم اینج روی صفحه‌های غیر مغناطیسی کوچک قرار می‌گیرد.


Third rail

ریل سوم که به موازات ریلهای تراموای برای انتقال انرژی الکتریکی کشیده شده و از زمین عایق شده است.


Thomson scattering

جذب انرژی تشعشعی بوسیله الکترون.


Three pole switch

کلید سه قطبی که سه سیم یک مدار را در آن واحد قطع یا وصل می کند.


Three way switch

کلید سه راهی که دارای سه کنتاکت است و بین هر دو کنتاکت آن، یک مدار، قطع و وصل می شود.


Three wire circuit

مدار سه سیمه که یکی از سیم‌های آن به زمین وصل شده و ولتاژ بین دو سیم دیگرش، دو برابر ولتاژ بین هر سیم و زمین است.


Threshold current

حداقل جریان لازم برای اولیه یافتن قوس یا تخلیه الکتریکی در گازها.


Threshold frequency

حداقل فرکانس انرژی تشعشعی که می‌تواند باعث صدور الکترون از سطح یا جسم حساس شود.


Threshold of audibility

حد شنوائی،‌ حداقل فشار صوتی که بوسیله گوش طبیعی احساس می‌شود.


Threshold signal

کوچکترین علامت یا سیگنالی که می تواند حامل اطلاعات قابل تشخیص باشد.


Threshold value

حداقل اثر ورودی در یک سیستم که یک اثر خروجی قابل اندازه‌گیری تولید می‌کند.


Thristor

ساختمان اصلی آن بلورهای نیم هادی P و N است که بصورت یکسو کننده ساخته شده است این یکسو کننده‌ها در مقابل جریان معکوس،‌ مقاومت زیاد دارد.


Throat microphone

میکروفونی که براثر تماس با دیافراگم حنجره کار می‌کند.


Through path

مسیر انتقال سیگنال از مدار ورودی به مدار خروجی.


Thump

پارازیت صوتی که براثر عبور جریان از سیمهای تلگرافی تولید شده و در تلفن شنیده می‌شود.


Thyratron

"تیراترون" یا لامپ گازی با کاتد گرم که جریان آند آن بوسیله ولتاژ شبکه فرمان قطع و وصل می‌شود ولی در تنظیم شدت آن دخالت ندارد.


Thyristor

نوعی نیمه هادی که خاصیت یکسو کنندگی آن قابل کنترل است و مانند لامپ تیراترون کار می‌کند.


Ticker tone

تنی که بوسیله اپراتور هنگامی که وارد خط می‌گردد فرستاده می‌شود.


Tickler coil

سیم پیچ رابط بین مدار آند و مدار شبکه در یک نوسان ساز.


مسیری که یک مرکز خودکار را به مرکز کوچکتری متصل می‌نماید.


Tilting

تغییر زاویه دوربین تلویزیونی موقعی که مسیر یک جسم متحرک را دنبال می‌کند. انحراف جبهه موج رادیوئی که در حوالی سطح زمین منتشر می‌شود.


Time base

مدار مولد موج دندانه اره‌ای که بعنوان مبنای سنجش زمان در اسیلوسکوپ و برای تولید حرکت افقی شعاع الکترونی در لامپ کاتدی به کار می رود.


Time gate

مبدلی که اثر خروجی آن فقط در فواصل زمانی معین باشد.


Time modulation

ترکیب دو موج در فواصل زمانی معین.


Time sharing

فن اجرای چندین برنامه همزمان، در یک کامپیوتر بطوری که هر برنامه در خلال فواصل زمانی، برنامه دیگری انجام دهد.


Timer

1- کلیدی که یک مدار الکتریکی را در لحظه‌های معین بسته و باز می‌‌کند.

2- وسیله قطع مدار یک سیم پیچ در لحظه معین و به منظور تولید جرقه.

3- زمان سنج: وسیله الکترونی برای ثبت مدت اجرای یک برنامه در داخل واحد مرکزی یا واحدهای تبدیل .


برآورد مدت انجام یک عمل یا مدت اجرای یک سیستم .