واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 217
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Telegraph

پیامی که بوسیله علائم الکتریکی فرستاده می‌شود.


Telegraph code

الفباء یا زبانی که حروف و کلمات آن از خط و نقطه ترکیب شده‌اند.


Telegraphy

سیستم ارتباطی برای مخابره پیام، با استفاده از علائم الکتریکی به شکل خط و نقطه یا حروف و اعداد قراردادی 


Telemeter

اسباب اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی از راه دور و با استفاده از علائم الکتریکی.


Telemetering

مخابره نتایج اندازه‌گیری به راه دور. اندازه گیری از فاصله دور و با کمک وسایل ارتباطی با سیم یا بدون سیم.


Telemetering channel

مسیر انتقال علائم اندازه‌گیری به راه دور.


Telemetering record

ثبت یا ضبط نتایج اندازه‌گیری، روی فیلم یا نوار با استفاده از علائم الکتریکی از راه دور.


Telephone

مکالمه از راه دور، روش انتقال صدا بوسیله جریان الکتریکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر.


Telephone cable

کابل تلفنی که از تعداد زیادی سیم‌های مسی با روپوش عایق ساخته شده است.


Telephone channel

کانال یا مسیر انتقال علائم صوتی یا مکالمه.


Telephone exchange

مرکز ارتباطی که تمام سیم‌های تلفنی به آن منتهی شده و به یکدیگر مربوط می‌شوند.


Telephone handset

دسته تلفن که فرستنده و گیرنده، یا دهنی و گوشی در آن نصب شده است.


Telephone jack

با اتصال آن به یک شاخه یا یک فیش یک شماره تلفن را به شماره دیگر مربوط می کند.


Telephone receiver

گوشی، یا وسیله تبدیل نوسانهای الکتریکی به امواج صوتی.


Telephone repeater

تقویت کننده نوسانهای الکتریکی در نقاط مختلف مسیر ارتباط تلفنی.


Telephone set

دستگاه تلفن که شامل گوشی، میکروفون،‌ شماره‌گیر و زنگ که در اختیار مشترک تلفن قرار دارد.


Telephone transmitter

میکروفون یا دهنی تلفن که امواج صوتی را به نوسانهای الکتریکی تبدیل می‌کند.


Telephony

سیستم ارتباطی برای مکالمه و انتقال صدا از نقطه‌ای به نقطه دیگر، با استفاده از تبدیل امواج صوتی به نوسانهای الکتریکی و انتقال آنها با سیم یا بدون سیم به راه دور.


Telephoto

انتقال عکس یا تصویر به راه دور، بوسیله تجزیه آن به نقاط سیاه و سفید و تبدیل آنها به علائم الکتریکی عدسی " تلکسوپ" که فاصله کانونی آن زیاد است.


دستگاه چاپی که اطلاعات چاپ کردنی را مستقیماً از راه دور دریافت می‌کند.


پرورش اطلاعات وقتی کامپیوتر اطلاعات را مستقیماً از راه دور دریافت می کند.


Teletype

سیستم ارتباطی که در آن یک ماشین تحریر بوسیله فرمان از دور بکار می افتد و پیامهای رسیده را بطور خودکار می‌نویسد.


Teleview

نظاره از راه دور، با مشاهده تصویری که بوسیله تلویزیون تهیه و منتشر می شود.


Television

انتشار و دریافت تصویر با کمک امواج الکترومغناطیس فرستنده، گیرنده و برنامه‌ایی که بصورت تصاویر ناطق پخش و دریافت می‌شود.


Television aperture

قطر نقاطی که تصویر به آنها تجزیه شده و به شکل سیگنالهای الکتریکی منتشر می‌شوند.


Television broadcasting

انتشار و دریافت هماهنگ تصویر و صدا بوسیله امواج الکترومغناطیس.


Television camera

دوربین تلویزیونی که تصویر را به نقاط کوچک تجزیه کرده و سپس آنها را به علائم الکتریکی تبدیل می‌کند.


باند فرکانس مناسب و مخصوص پخش و انتشار تصویر یا برنامه تلویزیونی.


Television direct transmission

سیستم تلویزیونی که تصویر را مستقیماً روی وسیله تقطیع و پیمایش دوربین متمرکز می‌کند.


Television field

یکی از دو یا چند حوزه‌ای که بطور مساوی و متناوباً بوسیله شعاع‌های الکترونی روی صفحه تصویر تلویزیون پیموده می‌شود.