واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Broadcast

ایستگاه فرستنده رادیوئی که برنامه‌های روزانه جهت عموم پخش می‌کند.


Broadcast band

باند امواج رادیوئی از 550 تا 1600 کیلو سیکل در ثانیه 


Broadcast transmission

انتشار امواج رادیوئی برای تعداد نامحدودی گیرنده.


Broadcasting - satellite service

سرویس پخش برنامه از طریق ماهواره.


Broadcasting service

سرویس پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون.


Broadcasting station, sound

مرکز پخش رادیو


Broadcasting station, television

مرکز پخش تلویزیون


Bromine

عنصر مایع شبه فلزی با عدد اتمی 35.


Brown and sharpe wire cage (B.S.W.G)

اندازه‌های استاندارد آمریکایی برای قطر سیمها و ورقه‌های فلزی.


1- قطعه‌ای ذغال گرافیت یا فلز که برای ایجاد اتصال بین دو قسمت متحرکت و ثابت یک وسیله الکتریکی بکار می رود.

2- کنتاکت متحرک برای از بین بردن الکتریسته‌ ساکن.


Brush dischavge

تخلیه الکتریکی در فاصله هوائی بین دو الکترود که جرقه‌های آن به شکل شاخه‌های یک درخت است.


Brush holder

نگهدارنده جارو یا زغال. قسمت ثابتی که جارو را در خود نگاه می‌دارد و با فشار فنر، آن را به قطعه گردنده اتصال می دهد.


Brush lag (or) lead

فاصله زغالها از خط خنثی بر حسب زاویه انحراف در آنها در خلاف جهت گردش ماشین.


Brush pigtail

نوار یا سیم رشته دار کوتاهی که جارو را به قسمت نگهدارنده آن وصل می‌‌کند.


Brush rocker

حلقه‌ای که جاروها را نگاه داشته و با کمک آن می‌توان آنها را حول محور کلکتور گردش داد.


Brush shift

انحراف جاروها از خط خنثی برای جلوگیری از جرقه کموناسیون.


Brush yoke

حلقه‌ای که جاروها را نگاه داشته و با کمک آن می‌توان آنها را حول محول کلکتور گردش داد. حلقه آهنی که پایه جاروها را نگاه می‌دارد.


Bublle chamber

محفظه‌ای ابری شکل در داخل مایع شفافی که بیش از حد گرم شده باشد. ذرات یونیزه بشکل یک توده ابری.


Buck

ولتاژی که در جهت مخالف با ولتاژ دیگری به طور سری بسته می‌شود.


Bucking coil

سیم پیچی فرعی که در آن ولتاژی در جهت عکس سیم پیچی اصلی القاء می‌شود. در بلندگوها وظیفه این سیم پیچ کاهش دامنه ضربه‌های منبع ولتاژ است.


Buckling

پیچیدگی صفحات باتری براثر جریان شارژ یا دشارژ خیلی قوی.


قسمتی از رله که از ضربه جلوگیری کرده و فنر را در حال عادی نگاه می‌دارد.


Buffer capacitor

خازنی که برای حذف تغییرات ناگهانی ولتاژ به دو سر یک مدار بسته می‌شود.


Buffered computer

کامپیوتری که دارای حافظه ای موقتی برای تطبیق سرعت عملهای کند و تند باشند.


Bug

سیستمی که می‌‌تواند بطور نیمه خودکار علائم مرس دستی را با سرعت زیاد مخابره کند


در رشته طرحهای سیستمهای الکترونیک، ترکیبی از مدارها یا زیر سیستمها که بتوانند با بلوک ساختمانی دیگر در بسیاری ترکیبات مختلف بدون طراحی مجدد بکار روند. ساده‌ترین بلوکهای ساختمانی دیجیتال گیت‌های منطقی می‌باشند.


Buncher

الکترودی که الکترونها را به شکل خوشه‌ای متمرکز می‌کند.