واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Blip

انحراف یا نقطه نورانی روی صفحه تصویر رادار که از اجسام منعکس کننده نور تولید می شود.


Blister (radome)

پوشش محافظی برای سیستم آنتن رادار هواپیما که امواج رادار می‌توانند  از آن عبور کنند.


Blochwall

ناحیه بالا برای بین دو قطب مخالف دریک جسم آهن‌ربائی.


Block

تجهیزاتی که بصورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شوند. یک سلسله کلمات، حروف یا ارقام به صورت یک واحد اطلاعات در کامپیوترها.


Block diagram

طرح نقشه‌ای که قسمتهای مهم سیستم بر روی آن در مستطیل‌های مجزا ترسیم شده باشد.


Blocked impedance

مقاومت ظاهری دستگاه در حالت سکون یا بیکاری


Blocking

متوقف کردن :‌قطع جریان آند لامپ الکترونی با اضافه کردن پتانسیل منفی شبکه لامپ. غیرممکن شدن مکالمه بخاطر مشغول بودن تمام مسیرهای ترانک مناسب و یا نبودن مسیر بین ورودی و خروجی.


Blocking capacitor

خازنی که مانع عبور جریان مستقیم یا جریان متناوبی که فرکانس آن کم است می‌شود ولی فرکانسهای زیاد را از خود عبور می‌دهد.


Blocking oscillator

نوسان سازی که فقط در نیم دوره تناوب و پیش از اینکه جریان آند بوسیله شبکه قطع شود کار می‌کند.


Bloodming

بزرگ و درخشان شدن نقاط تصویر براثر عدم تمرکز شعاع‌های الکترونی در لامپهای کاتدی.


Blooper

گیرنده رادیوئی که بصورت فرستنده در می‌آید.


Blowout coil (magnet)

آهن ربای الکتریکی که جرقه را از میان دو کنتاکت کلید دور می‌کند.


Blue glow

نور آبی رنگی که براثر یونیزاسیون گاز داخلی لامپ الکترونی بین آند و کاتد آن تولید می‌شود که نشانه خرابی لامپ است.


BMEWS. (Balistic Missile Early Warning System)

سیستم اعلام خبر حمله موشکی.


Board of trade unit (B.T.U.)

اداره آحاد و مقیاسات (در انگلستان)


Bode diagram

منحنی نمایش تغییرات لگاریتمی میزان تقویت یا انحراف فاز یک تقویت کننده یا دستگاه فرمان بر حسب فرکانس.


Body capacitance

ظرفیت خازنی یک مدار بر اثر مجاورت با بدن انسان.


Bolometer

 دستگاه بسیار حساس سنجش درجه حرارت (نجوم). عنصر مقاومتی کوچکی که براثر تشعشع امواج خیلی کوتاه مقدار مقاومت آن تغییر می‌کند (الکترونیک). بطور کلی، برخورد مقدار کلی انرژی به یک سیم پلاتین باعث انحراف عقربه گالوانومتری می‌شود و برای اندازه‌گیری شدت جریان یا توان به کار می‌رود.


Bombardment

بمباران ـ پرتاب و هدایت ذرات بسیار کوچکی مانند الکترون و یون با سرعت زیاد، بسوی یک صفحه برای تولید آثار مختلف مانند صدور مجدد الکترون،‌ فلورسانس، و اشعه X.


Bond

حسیت و جهش، اتصال کوتاه بین دو سیم.


Bonded- barrier

ترانزیستوری که پایه آن به سیمی جوش یا پیوند داده شده است.


Bonding

پیوند بوسیله جوشکاری یا لحیم قطعات مختلف به یکدیگر برای یکسان کردن پتانسیل آنها.


Bonding electron

الکترونی که دو اتم را در یک مولکول بهم پیوند می‌هد.


Bone conduction

هدایت صوت از گوش خارجی به گوش داخلی.


Book capacitor

خازن کوچکی که دو صفحه آن مانند کتاب باز و بسته می‌شود تا ظرفیت آن تغییر کند.


Boom

بوم، پایه قابل تنظیم برای میکروفون یا دوربین تلویزیونی.


Boost capacitor

خازن تقویت. خازنی که در مدار مولد خطوط افقی تصویر قرار می‌گیرد.


Boost charge

شارژ با قدرت زیاد که برای مدت کمی به باطری داده می‌شود.


Booster

تقویت کننده ولتاژ. ایستگاه تقویت علائم رادیو و تلویزیون با انتشار مجدد آنها.


Bootstrap amplifier

تقویت کننده یک طبقه‌ای که بار آن بین قطب منفی منبع تغذیه، و کاتد و سیگنال ولتاژ بین شبکه و کاتد قرار گرفته است. این روش اتصال باعث می‌شود که تغییر ولتاژ شبکه، پتانسیل منبع ورودی را به اندازه پتانسیل سیگنال خروجی تغییر می‌دهد.