واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

ولتاژی که برای تعیین حد کار یک وسیله الکتریکی بکار می‌رود.


Bias cell

پیل کوچک مولد برق که مدت زیادی می‌تواند ولتاژی در حدود 1/5 ولت تولید کند.


Bias meter

وسیله اندازه‌‌گیری بایس سینگنال در تله تایپ برحسب درصد.


مقاومتی که کاتد را به شبکه لامپ الکترونی مربوط کرده و پتانسیل شبکه را نسبت به کاتد منفی می کند.


Bias winding

سیم پیچی کنترل در رآکتور قابل اشباع


Bidirectional currernt

جریان دو جهتی که دارای نیمه مثبت و نیمه منفی است.


Bifilar transformer

ترانسفورماتوری که سیم پیچی اولیه و ثانویه آن به منظور تأمین ارتباط مغناطیسی بیشتر، با هم و در یک جهت پیچیده شده است.


سیم پیچی که از یک رشته سیم دولا پیچیده شده است بطوری که جهت جریان در حلقه با حلقه دیگر مخالف بوده و در نتیجه سیم‌پیچی تقریباً فاقد خاصیت القائی است.


Bimetal strip

نوار دو فلزی


Bimorph cell

دو لایه کریستالی متصل بهم که براثر فشار یا ارتعاش، ولتاژی بین آنها بوجود می‌آید.


Bin

نوار حافظه مغناطیسی


Binary

داشتن دو حالت یا مقادیر ممکنه


Binary cell

یک عنصر ذخیره کننده اطلاعات در کامپیوتر که می‌تواند در دو ضلع پایدار قرار گیرد.


Binary code

قاعده‌ای که براساس آن هر جزء دارای دو حالت پایدار یا دو مقدار باشد.


Binary coded decimal

اعدادی بشکل اعشاری که هر عدد بر حسب باینری (بر پایه دو) است.


Binary point

ممیز یا نقطه برای مشخص کردن عدد اعشاری در سلسله اعداد بر مبنای دو.


Binary scaler

ویبراتوری با دو حالت پایدار برای شمارش در سلسله اعداد بر مبنای دو.


Binary state

یکی از شرایط ممکن حالت (یک) یا حالت (صفر)


Binaural amplifier (stereophonic)

تقویت کننده با دو کانال صوتی که دو دسته علائم صوتی جداگانه را تقویت می‌کند.


Binaural broadcast

فرستنده رادیوئی دوکانالی برای پخش دو دسته امواج در آن واحد.


Binaural disk

صفحه گرام که دارای دو دسته شیار برای ضبط دو دسته ارتعاشهای صوتی است.


Binaural intensity effect

خاصیت شنوائی که دو صدای هم فرکانس و هم فاز را که دارای دو شدت مختلف هستند از یکدیگر تشخیص می‌دهد.


Binaural receiver

گیرنده رادیوئی که دو دسته موج را در آن واحد، دریافت و تقویت کرده و دو دسته امواج صوتی را در دو بلندگوی جداگانه بگوش می‌رساند.


Binaural tape

نوار ضبط صوت که دو دسته موج صوتی را بطور جداگانه ضبط می‌کند.


Binaural tuner

مدار تطبیق با دو کانال جداگانه برای دریافت دو دسته موج استریو.


Binding energy

مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم.


Binistore

نوعی از نیمه هادیهای با ضریب مقاومت منفی متغیر.


Bionics

مشخصه‌ها و آثار و پدیده‌های الکترونی زندگی (حیات)


رابطه‌ای که شدت میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان از یک سیم را در اطراف آن تعیین می‌کند بنام قانون آمپر نیز معروف است.


Bipolar

دارای دو قطب یا حامل دو نوع بارالکتریکی غیر همنام