واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Bead thermistor

ترمیستوری که از یک قطعه کوچک نیمه هادی ساخته شده و دو رشته سیم هادی در طرفین آن کارگذاشته شده است.


Beam

یک دسته الکترون یا ذرات باردار یا امواج الکترو مغناطیسی که بصورت شعاع باریکی متمرکز شده و در یک جهت حرکت می‌کنند.


Beam aligment

تنظیم و تمرکز شعاع‌های الکترونی در جهت عمود بر صفحه لامپ دوربین تلویزیون


Beam bender

آهن ربایی در لامپهای کاتدی که شعاع‌های الکترونی را منحرف کرده ولی تأثیری در یونها ندارد. به این ترتیب الکترونها به طرف صفحه تصویر رفته و یونها به جدار لامپ برخورد می‌کنند.


Beam bending

انحراف شعاع‌های الکترونی بر اثر میدان بارهای الکتریکی که در مسیر آنها بوجود می‌آید.


beam convergence

 تقارب شعاع الکترونی در لامپ تصویر تلویزیون رنگی


Beam coupling

تولید جریان متناوب دو الکترودی که از میان آنها یک دسته شعاع الکترونی می‌گذرد.


Beam culoff

شرایطی که باعث قطع شعاعهای الکترونی می‌شود.


Beam loading

ایجاد هدایت الکتریکی بوسیله تولید شعاع‌های الکترونی در فاصله بین دو الکترود


Beam power tube

لامپ تترود یا پنتود که در آن شبکه و پلاک از مفتولهایی که در یک امتداد قرار گرفته‌اند، به منظور افزایش قدرت تشعشع لامپ ساخته شده‌اند.


Beam rider guidance

روشی برای پرتاب گلوله در مسیر اشعه رادار


Bearing bracket

قسمت خارجی بدن ماشین که تکیه گاه یاتاقانها است.


Beat frequency

ضربانهای متناوب، حاصل از تداخل دو موج با فرکانسهای متفاوت.


Beat note

موجی که از تفاضل دو نوسان سینوسی با فرکانسهای متفاوت در یک مدار غیر خطی (مثلاً در یک لامپ خلاء ) بدست می‌آید.


Beating

روش ترکیب دو فرکانس در یک نوسان ساز برای بدست آوردن نوسانی یا فرکانسی معادل تفاضل آنها.


Becquerel ray

مخلوطی از شعاعهای آلفا و گاما که از املاح رادیوم منتشر می‌شود.


Bel (Decibel)

واحد سنجش نسبت لگاریتمی دو توان بر مبنای ده.


Beliminator

هر نوع منبعی که جانشین باتری منبع تغذیه آند شود.


دستگاه تولید کننده صدا که برای اخطار بکار برده می‌شود.


Bell wire

سیم نازک با روکش نخی یا پلاستیکی برای سیم کشی زنگ اخبار


Bend

تغییر مسیر مستقیم الخط امواج خیلی کوتاه (میکروویو) خمیدگی در مسیر هدایت امواج خیلی کوتاه.


Bend H plane (H type)

خمیدگی مسیر هدایت امواج خیلی کوتاه در سطح میدان مغناطیسی.


Beta circuit

مداری که قسمتی از انرژی خروجی یک تقویت کننده را به قسمت ورودی آن بر می گرداند؛ مدار فید بک.


Beta decay (disintegration)

نوعی تغییر رادیو اکتیو در هسته اتم که عدد اتمی آن را بدون تغییر عدد جرمی باندازه یک واحد کم یا زیاد می‌کند.


Beta particle

یک الکترون با بار منفی یا مثبت که براثر تجزیه هسته اتمی پرتاب می‌شود.


دسته ای از ذرات بتا که بصورت اشعه منتشر می‌شوند.


Betatron

مولد قوی برای تولید شعاع‌های الکترونی و اشعه X با قدرت نفوذ زیاد الکترونها تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی دوار در، مدارهائی با شعاع ثابت، شتاب دورانی پیدا می‌‌کند.


Bevatron

دستگاه پرتاب پروتون که برای اولین بار در سال 1954 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بکار گمارده شد.